دوره و شماره: دوره 5، 3و4 - شماره پیاپی 14، اسفند 1395، صفحه 1-118 (پاییز و زمستان) 
بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان

صفحه 77-95

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهدی حیدری فارسانی