دوره و شماره: دوره 6، 3 و 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1396، صفحه 1-100 (پاییز و زمستان) 
1. تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

صفحه 1-14

محمدر ضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مسعود اشرفی


3. تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه عدم اطمینان محیطی (مدیریت ریسک) وارزش شرکت

صفحه 29-44

سید حسام وقفی؛ حجت سلیمانی؛ سامیران خواجه زاده؛ مروارید خان محمدی