دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-150 
2. بررسی اثر بخشی نظام سلامت در حوزه عملکرد مدیریت (مطالعه موردی: بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد)

عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ حسین جعفری چالشتری؛ نازنین صادق زاده