دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1397، صفحه 1-144 
تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو

صفحه 31-51

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز

صفحه 106-118

صدیقه طوطیان؛ فرانک خدایاری؛ مجید علی پناهی