فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (GHESHM) - اهداف و چشم انداز