راهنمای نویسندگان

اصل مقاله باید بر رو یک طرف کاغذ A4 با حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف و 8 میلیمتر فاصله بین سطرها تایپ شود و تمام صفحات مقاله به صورت متوالی شماره گذاری گردد.همچنین اصل مقاله باید در آدرس الکترونیکی مجله (WWW.IAUQESHM.IR) بارگذاری شود.

 • حجم مقاله حداکثر 20 صفحه باشد.
 • انشاء و املای مقاله باید صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در آن رعایت شده باشد.
 • جدولها، نمودارها و تصاویر باید واضح و قابل چاپ بر روی کاغذ مناسب و به طور مرتب در متن شماره گذاری گردد و دارای عنوان مشخص که در بالای آنها نوشته شده است و توضیحات ومنابع که زیر آنها آورده می شود، باشد.
 • پانویسی یا پاورقی موارد کاربرد بسیاری دارد از جمله توضیح واژه ها و اصطلاحات دشوار، ضبط اسام های خاص و  یا اصطلاحات علمی به زبان اصلی آوردن مطالب و  توضیحاتی که برای برخی از خوانندگان لازم و مفید است، اما آوردن آنها در متن موجب تضییع وقت خوانندگان، آشفتگی و گسیختگی متن می شود. در مقاله واژه های غیر فارسی (انگلیسی و عربی و ...) که برای آنها برابر فارسی رسا و تصویب شده وجود نداشته باشدریال باید به طور مشخص در متن مقاله کنار واژه فارسی مورد استفاده، داخل پرانتز شماره گذاری گردیده و سپس در پاورقی، واژه کامل غیر فارسی ذکر گردد.

قبل از ارسال مقاله نکات زیر را به طور کامل در نظر بگیرید:

 • درخواست مکتوبی که  عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان) در آن مشخص شده باشدو به تایید هر یک از آنها نیز رسیده باشد، ارسال گردد. اعضای محترم هیات علمی، یک نسخه از آخرین حکم هیات علمی را نیز ارسال نمایند.
 • یک نفر از نویسندگان مقاله به عنوان نویسنده طرف مکاتبه با نشریه مشخص گردد تا مکاتبا صرفاً با ایشان انجام گردد و به اطلاع سایرین نیز برسانند.
 • مقاله ارسال شده در هیچ سمینار (داخلی، ملی و بین المللی) ارائه نشده باشد. و یا هیچ نشریه ای قبلا چاپ نشده باشد و یا همزمان به نشریات دیگر ارسال نشده باشد. در هریک از مراحل بررسی مقاله تا قبل از چاپ و انتشار، هرگاه ارسال توامان مقاله مذکور به سایر انتشارات، سمینارها و کنفرانسها برای هیات تحریریه محرز گردد، مقاله ارسالی بایگانی گردیده و در صورتی که نامه تایید نیز صادر شده باشد، مراتب به صورت مکتوب به اطلاع نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد رسید و همچنین امکان بررسی سایر مقالات از سوی نویسندگان در این نشریه منتفی خواهد شد.
 • محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص آن با اعضای محترم هیات تحریریه است).
 • هیات تحریریه در قبول یا رد، همچنین حذف یا اصلاح مقاله  های رسیده آزاد هستند.
 • اصل تمامی مقالات ارسالی (در صورت تایید و یا رد) در آرشیو فصلنامه نگهداری می گردد. لذا مقاله های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • با توجه به سیاست های هیات تحریریه نشریه از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.
 • پذیرش اولیه مقاله بر عهده نشریه است که پس از داوری، صلاحیت انتشار آن با تایید هیات تحریریه، صرفاً به صورت مکتوب به نویسنده (نویسندگان) اعلام خواهد شد.
 • تمامی منابع باید به زبان انگلیسی آورده شود و فصلنامه از پذیرش مقالاتی که منابع فارسی دارند خودداری مینماید.
 • در مورد مقالاتی که برگرفته از پایان نامه یا رساله می باشند در نظر گرفتن مورد زیر از سوی فارغ التحصیلان ضروری می باشد: مقاله ارسالی به صورت مقاله مشترک با استاد (استید) راهنما چاپ خواهد گردید و ذکر نام استاد مشاور مقدور نیست. بنابراین لازم است این عزیزان درخواست کتبی جهت چاپ مقاله در نشریه را به تایید استاد راهنما نیز برسانند. همچنین یک نسخه تصویر صورت جلسه دفاع از رساله خود را نیز به پیوست درخواست مذکور ارسال نمایند.
 • از شرایط پذیرش مقاله از سوی هیات تحریریه ذکر آدرس کامل پستی، آدرس الکترونیکی، شماره تماس (همراه و ثابت) می باشد و تاکید می شود یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده طرف مکاتبه با علامت ستاره مشخص گردد که مکاتبات مجله صرفاً با ایشان انجام گردد.
 • نوشتار مقاله به صورت زیر است:
 1. صفحه اول: شامل چهار بخش می باشد که به فارسی و انگلیسی نوشته می شود: الف)عنوان مقاله ب)اسامی نویسنده یا نویسندگان، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام دانشگاه، واحد...، گروه...، نام شهر، نام کشور) و رتبه علمی اعضای هیات علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد) ج)نام دانشگاه د)نشانی، شماره تلفن، فکس و آدرس پست الکترونیکی
 2. صفحه دوم: شامل سه بخش بوده و همگی به زبان فارسی تهیه می گردد. الف)عنوان مقاله، ب)چکیده (حداکثر 150 کلمه و شامل خلاصه ای از مقاله و نتایج کلی آن است. در چکیده هدف، نوع تحقیق، جامعه نمونه، روش نمونه گیری، ابزار، روایی و پایایی، روش تجزیه و تحلیل،نتیجه کلی ذکر می شود.). ج)واژگان کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه مرتبط با مقاله که در اصل مقاله نیز آورده شده است).
 3. صفحه سوم: صفحه سوم با مقدمه آغاز می شود که متضمن پیشینه و مطالعات انجام شده با حداقل 20 استناد بدون تکرار می باشد.
 4. روش تحقیق: درباره موضوع پژوهش، روش، جامعه آماری، گروه نمونه، ابزار گرد آوری داده ها، روایی و پایایی، ابزار پژوهش می باشد.
 5. یافته های تحقیق: یافته ها با حداکثر 5 جدول، نمودار و شکل با ارائه آمار و ارقام به فارسی، که متضمن توصیف و تحلیل داده ها است.
 6. نتیجه گیری: پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و استناد می نماید و  دقیقاً مشخص می نماید که تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران است و یا با آنها مغایر است. در قسمت بعدی نتیجه گیری با توجه به چهار عامل الف)جمع بندی یافته ها،  ب)آینده نگری، ج)تعمیم، د)پیشنهاد  تدوین می شود.
 7. چکیده انگلیسی: عیناً مطابق با نمونه فارسی که شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، اسامی نویسندگان، مرتبه علمی، نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیکی می شود.
 8. فهرست منابع: تمامی منابع موجود در متن مقاله ابتدا به ترتیب حروف الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول (هم در کتاب و هم مقاله) منظم گردیده و سپس کلیه منابع به زبان انگلیسی و به سبک APA به ترتیب یاد شده با شماره ردیف مسلسل آورده شود. برای ذکر کامل آدرس منابع و به منظور یکسان سازی آدرس دهی در صفحه منابع از روش زیر استفاده گردد:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، سال انتشار مجله، "عنوان مقاله"، نام مجله، شماره مسلسل، تک شماره، ناشر، ماه و یا فصل انتشار تک شماره

در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتم نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هریک از نویسندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته شود.

در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله، در صفحه منابع از الگوی زیر استفاده نمایید:

 1. کتاب الکترونیکی: نام خانوادگی، نام کوچک، "عنوان کتاب"، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن)، نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به صورت کامل (تاریخ مشاهده)
 2. مقالات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام کوچک، "نام مقاله"، عنوان نشریه، دوره انتشار، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن) (on line)، نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به  صورت کامل (تاریخ مشاهده)
 3. پایان نامه یا رساله الکترونیکی: نام خانوادگی، نام کوچک، "عنوان پایان نامه یا رساله"، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشگاه، سال دفاع از پایان نامه یا رساله، نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به صورت کامل (تاریخ مشاهده)

صفحه آخر: شامل سه بخش بوده و همگی ترجمه انگلیسی صفحه دوم است.

***نویسندگان مقالات مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند و آراء و نظرات آنها لزوماً نظر مدیر مسئول، سر دبیر و اعضای هیات تحریریه نیست. تمامی مقالات توسط داوران معتبر و ذی صلاح ارزشیابی می شوند

سایر شرایط ساختاری نگارش در فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

عناوین

شرایط

Font

Font Size

اندازه و فونت متن

B Zar

12

اندازه و فونت ارجاعات(رفرنس) داخل متن

B Zar

8

اندازه و فونت تیتر موضوع مقاله

B Titr

10

اندازه و فونت سر تیتر های مقاله

B Zar  Bold

11

اندازه و فونت متن چکیده

B N azanin

10

عناوین جداول

B Zar

9

متن و داده های  داخل جداول  بصورت فارسی باشد

B Zar

7

منابع

B Zar

9

کلیه اصطلاحات و متن انگلیسی

Times New Roman

8

عنوان مقاله به  انگلیس

Times New Roman  Bold

10

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

و این نشریه در پذیرش، عدم پذیرش، حذف و یا کوتاه کردن مقالات برای انتشار آزاد است.***