اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی دسینه

دکتری حسابداری سرپرست و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

m.dasinehiauqeshm.ac.ir

سردبیر

کرم اله دانش فرد

مدیریت منابع انسانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

cdaneshfardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی باقری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

mbagheri.sbugmail.com

حسن رنگریز

مدیریت منابع انسانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

rangrizkhu.ac.ir

شهرام زارع

آمار حیاتی هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

shzare159gmail.com

محمد طالقانی

مدیریت صنعتی- مدیریت تولید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

m.taleghani454yahoo.com

وحیدرضا میرابی

مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

vrmirabiyahoo.com

رضا نجف بیگی

علوم اجتماعی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

rezanajafbagyyahoo.com