فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (GHESHM) - واژه نامه اختصاصی