اصول اخلاقی انتشار مقاله

این ملاحظات اخلاقی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود:

 1-     نویسندگان نباید اطلاعات بی پایه در مقاله ارائه کنند.

2-     مرجع تمامی سطور استفاده شده از منابع دیگر، باید طبق دستورالعمل نشریه مشخص باشد.

3-     هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی، و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.

4-     همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود.

نمونه تعهد نامه نویسندگان به سر دبیر

 

                                        بسمه تعالی

 

فرم تعهد نویسندگان مقاله

عنوان مقاله:

نویسنده اصلی:

نویسنده (گان) همکار:

نشانی محل کار و منزل نویسنده اصلی:

شماره تلفن :

شماره فکس:

نشانی پست الکترونیکی:

اینجانب                                             نویسنده اصلی مقاله مذکور، متعهد می شوم این مقاله تا کنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی دیگری ارائه نشده است و تا زمان تائید نتیجه در هیات تحریریه فصلنامه                                     آن را به مجله دیگری ارائه نخواهم داد.

امضا                                     تاریخ