فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (GHESHM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله