سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

1-             در صورت تمایل، وجه اشتراک را به حساب (سیبا) شماره 0105604110008  بانک ملی شعبه    مرکزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم واریز نموده و اصل فیش بانکی را همراه برگ اشتراک و مشخصات کامل خود، به نشانی  ارسال نمایید.

2-              در صورت تغییر نشانی خود، فصلنامه را از نشانی جدیدتان مطلع سازید.

3-             در کلیه مکاتبات خود، شماره اشتراکتان را قید فرمایید.

4-             بهای اشتراک داخل کشور، سالانه (4 شماره) 120000 ریال (تک شماره) 30000 ریال می باشد. در صورت افزایش نرخ فصلنامه، مبلغ مزبور از موجودی شما کسر می‌شود.

نشانی دفتر مجله:

استان هرمزگان. جزیره قشم. 18 کیلومتری جاده قشم–درگهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. دفتر فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

تلفن: 07635287001 – داخلی 152        فکس: 07635264565

 

برگ درخواست اشتراک

اینجانب: .............................................. سطح تحصیلات: ............................. مشترک: حقوقی / حقیقی به نشانی ذیل، متقاضی دریافت مجله می باشم.

نشانی: استان ......................................... شهرستان ................................................ خیابان .................................................. کوچه ............................................... پلاک ................... صندوق پستی ..................................کد پستی                          . تلفن ........................................ کدشهرستان.    ..... لطفا شماره ............ تا ........... فصلنامه را به نشانی فوق ارسال نمایید.

در ضمن، فیش بانکی به شماره .................................. به مبلغ ..................................... ریال به پیوست ارسال می گردد.

تاریخ/امضا