فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (GHESHM) - اخبار و اعلانات