نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی سازمانی بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • ارتباط ارزشی بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 53-71]
 • اعتماد کارکنان اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی بانوان با استفاده از تکنیک AHP در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 47-61]
 • الگوریتم ارتباطی کاربرد الگوریتم ارتباطی در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]

ب

 • بازار سرمایه ایران کاربرد الگوریتم ارتباطی در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • بهره‌وری نیروی انسانی بررسی رابطه نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : کارکنان ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]

پ

 • پذیرش فناوری اطلاعات بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]

ت

 • تصویر ذهنی از شرکت تأثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان در شرکت بیمه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • تعهد سازمانی بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • تفویض اختیار اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی بانوان با استفاده از تکنیک AHP در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 47-61]
 • توانمند سازی اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی بانوان با استفاده از تکنیک AHP در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 47-61]

ح

 • حکمرانی خوب بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 53-71]

د

 • دادگستری استان تهران بررسی رابطه ی پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: دادگستری استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • دانش و مهارت اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی بانوان با استفاده از تکنیک AHP در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 47-61]

ر

 • رضایت شغلی بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • رفتار تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 106-118]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-51]
 • رفتار مشتریان تأثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان در شرکت بیمه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • رفتار مشتریان تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 106-118]
 • رفتارهای توانمندساز مدیران نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • رفتارهای ضد تولید سازمانی تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-51]

س

 • سازمان اوقاف و امور خیریه بررسی رابطه نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : کارکنان ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-105]

ش

 • شرکت بیمه البرز تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 106-118]
 • شرکت ساپکو تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-51]
 • شهرت تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 106-118]
 • شهرت سازمانی تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 106-118]

ع

 • عدالت توزیعی‌ بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-105]
 • عدالت رویه‌ای بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-105]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-105]
 • عدالت مراوده‌ای بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-105]
 • عملکرد شغلی بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]

ف

 • فضای اخلاقی سازمان تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-51]
 • فلات زدگی شغلی بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]

م

 • مدیریت ریسک رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-46]
 • مدیریت سود بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 53-71]
 • مدیریت مشارکتی نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • مسئولیت اجتماعی تأثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان در شرکت بیمه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • مشارکت در تصمیم‌گیری نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • معادلات ساختاری رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-46]
 • معاملات با اشخاص وابسته بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 53-71]

ن

 • نطام جبران خدمات بررسی رابطه نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : کارکنان ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]
 • نوسان قیمت سهام کاربرد الگوریتم ارتباطی در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]

و

 • ورشکستگی رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-46]